( 2016-06-09 17:35:36 )

     Ngày 16/03/2016 tại Tre Xanh Plaza – Pleiku – Gia Lai, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty cổ phần Thủy điện Sê San 4A đã được tổ chức long trọng theo đúng trình tự, thủ tục và luật định.

 

Dưới sự chủ trì của Đoàn chủ tịch gồm:

Ông: Nguyễn Sinh – Chủ tịch HĐQT/Chủ tọa

Ông: Nguyễn Bình – TV HĐQT/TGĐ

Ông: Phạm Văn Minh – TV HĐQT

Đoàn Chủ tịch: Ông Nguyễn Sinh – Chủ tọa (giữa), Ông Nguyễn Bình – TV HĐQT/TGĐ (phải),

Ông Phạm Văn Minh – TV HĐQT (trái)

Ông Nguyễn Sinh – Chủ tịch HĐQT chính thức tuyên bố khai mạc ĐHĐCĐ 2016.

Đại hội đã tiến hành xem xét và thông qua các nội dung:

      1. Báo cáo tổng kết của HĐQT, Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát về thực hiện nhiệm vụ năm 2015 và kế hoạch năm 2016.

          Báo cáo kết quả hoạt động tài chính năm 2015 đã được kiểm toán.

     2. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, trích lập quỹ, chi trả cổ tức năm 2015 và dự kiến chi trả cổ tức năm 2016.

     3. Thông qua bầu bổ sung Thành viên HĐQT và bổ nhiệm lại Thành viên Ban Kiểm soát.

     4. Thông qua quyết toán thù lao năm 2015 và kế hoạch thù lao năm 2016 của HĐQT và Ban Kiểm soát.

     5. Ủy quyền cho HĐQT quyết định một số vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

     Với sự tin tưởng tuyệt đối mà các cổ đông dành cho tập thể HĐQT và Ban điều hành Công ty cổ phần Thủy điện Sê San 4A, Đại hội đã nhất trí thông qua các nội dung và toàn văn Nghị quyết với tỷ lệ biểu quyết là 100%.

Các cổ đông biểu quyết thống nhất thông qua các nội dung Đại hội.

     Ông Nguyễn Bình – TV HĐQT/TGĐ báo cáo tổng kết của HĐQT về thực hiện nhiệm vụ năm 2015 và kế hoạch năm 2016.

     Với tình hình thiên tai và hiện tượng thời tiết El Nino năm 2015 đã ảnh hưởng không nhỏ đến tình hình SXKD của công ty nhưng với sự nỗ lực và cố gắng của Ban lãnh đạo và tập thể CBCNV Công ty cổ phần Thủy điện Sê San 4A đã giảm thiểu tối đa những khó khăn do hiện tượng thời tiết này gây ra. Bằng chứng cho sự nỗ lực, chỉ đạo sáng suốt của ban lãnh đạo công ty chính là thực tế đa phần tất cả các công ty trong các ngành liên quan đều báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh bị thua lỗ và gặp nhiều khó khăn trong việc đảm bảo quyền lợi cho CBCNV và cổ đông trong khi đó Công ty cổ phần Thủy điện Sê San 4A vẫn đảm bảo tất cả các quyền lợi cho các CBCNV và cổ đông của công ty.

     Đại hội đã diễn ra rất sôi nổi và thành công tốt đẹp. Thay mặt Đoàn chủ tịch, Ông Nguyễn Sinh – Chủ tịch HĐQT/Chủ tọa đã phát biểu tổng kết Đại hội. Chúc các cổ đông sức khỏe và cùng chung tay góp sức để Công ty ngày càng phát triển vững mạnh hơn.

Đoàn Chủ tịch và Đoàn Thư ký ĐHĐCĐ năm 2016.

Các thành viên Hội đồng quản trị Công ty CPTĐ Sê San 4A.

Tập thể Ban lãnh đạo Công ty CPTĐ Sê San 4A.

Theo: Sesan4A
Tin mới hơn
Tin cũ hơn