SÊ SAN 4A CHÍNH THỨC NIÊM YẾT CỔ PHIẾU VÀ GIAO DỊCH TRÊN SÀN CHỨNG KHOÁN HOSE
28-04-2015Ngày 27/5/2016 Công ty CP Thủy điện Sê San 4A đã chính thức niêm yết cổ phiếu và giao dịch phiên đầu tiên trên sàn giao dịch chứng khoán TP.HCM (HOSE).
BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
19-03-2015BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
Công bố thông tin trên cổng điện tử UBCK Nhà nước
19-03-2015Công bố thông tin trên cổng điện tử UBCK Nhà nước
BẢN THÔNG TIN TÓM TẮT CÔNG TY CPTĐ SÊ SAN 4A
19-03-2015BẢN THÔNG TIN TÓM TẮT CÔNG TY CPTĐ SÊ SAN 4A