ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
07-03-2017Ngày 24/02/2017 tại Khánh Linh Hotel – TP.Pleiku – Tỉnh Gia Lai, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty cổ phần Thủy điện Sê San 4A đã được tổ chức long trọng theo đúng trình tự, thủ tục và luật định.
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016
09-06-2016Ngày 16/03/2016 tại Tre Xanh Plaza – Pleiku – Gia Lai, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty cổ phần Thủy điện Sê San 4A đã được tổ chức long trọng theo đúng trình tự, thủ tục và luật định.