( 2015-03-19 18:35:36 )

Ngày 25/04/2013 tại khách sạn Tre Xanh – Pleiku - Gia Lai, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 của Công ty cổ phần Thủy điện Sê San 4A đã được tổ chức long trọng theo đúng trình tự, thủ tục và luật định.

Dưới sự chủ trì của Đoàn chủ tịch gồm:

Ông: Nguyễn Sinh – Chủ Tịch HĐQT/Chủ tọa

Ông: Phạm Văn Minh – Thành viên HĐQT

Bà   : Ngô Thị Thu Hoa – Thành viên HĐQT

 

Đoàn Chủ Tịch

 

Đại hội đã tiến hành xem xét và thông qua các nội dung: 
     
    1. Báo cáo tổng kết của Hội đồng quản trị và báo cáo của ban giám đốc về tình hình hoạt động năm 2012 và kế hoạch năm 2013.
        Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2012.
        Báo cáo kết quả hoạt động tài chính năm 2012 đã được Công ty TNHH FAC kiểm toán.
        Thông qua kết quả quyết toán đầu tư dự án đã được kiểm toán.
    2. Thông qua nội dung Điều lệ sửa đổi và bổ sung.
    3. Thông qua phương án trích lập quỹ và chi trả cổ tức.
    4. Thông qua thù lao của HĐQT và Ban kiểm soát năm 2012 và kế hoạch năm 2013.
    5. Thông qua nhân sự và nhiệm kỳ tiếp theo của HĐQT.
    6. Ủy quyền cho HĐQT quyết định một số vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
 
Sau hơn 4 giờ thảo luận và đóng góp ý kiến, Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua các nội dung trong chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013. Đại hội đã nhất trí thông qua các nội dung và toàn văn Nghị quyết với tỷ lệ phiếu biểu quyết đồng ý cao, kết quả này đã chứng minh sự tin tưởng tuyệt đối mà các cổ đông dành cho tập thể Hội đồng quản trị và Ban điều hành Công ty cổ phần thủy điện Sê San 4A.
 
 
Các cổ đông bày tỏ sự hài lòng vì sự nỗ lực của bộ máy điều hành và tập thể người lao động của Công ty đã vượt qua mọi khó khăn đạt vượt chỉ tiêu Đại hội đồng cổ đông năm 2012 đưa ra. Với sự trưởng thành và lớn mạnh không ngừng Công ty CP thủy điện Sê San 4A đã đạt được những kết quả to lớn, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ đối với nhà nước, đảm bảo lợi ích của các cổ đông, chăm lo tốt đời sống người lao động và tích cực trong hoạt động giúp đỡ cộng đồng.
 
 
Thay mặt đoàn chủ tịch, ông Nguyễn Sinh - Chủ tịch HĐQT Công ty CP thủy điện Sê San 4A đã phát biểu tổng kết Đại hội. Ông Nguyễn Sinh cùng ban lãnh đạo, HĐQT cam kết sẽ cùng tập thể người lao động Công ty CP thủy điện Sê San 4A tiếp tục giữ vững và phát huy lợi thế hiện có là một trong những Công ty hàng đầu, tiên phong áp dụng công nghệ tiên tiến nhất trong lĩnh vực Thủy điện trong nước, tiếp tục hoàn thành thắng lợi các mục tiêu kinh tế kế hoạch, chỉ tiêu đề ra và được đại hội đồng cổ đông thông qua.
 
 
 
Theo: Sesan4A
Tin mới hơn
Tin cũ hơn