( 2015-10-15 01:26:06 )

Ngày 26/06/2012 tại khách sạn Tre Xanh – Pleiku - Gia Lai, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 của Công ty cổ phần Thủy điện Sê San 4A đã được tổ chức long trọng theo đúng trình tự, thủ tục và luật định.

Dưới sự chủ trì của Đoàn chủ tịch gồm:

Ông: Nguyễn Sinh – Chủ Tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc

Ông: Phạm Văn Minh – Thành viên HĐQT

Bà   : Ngô Thị Thu Hoa – Thành viên HĐQT


Đoàn chủ tịch

Đại hội đã tiến hành xem xét và thông qua các nội dung:

     1. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2011 và Kế hoạch năm 2012.

        Báo cáo kết quả hoạt động tài chính năm 2011 đã được  Công ty TNHH FAC kiểm toán.

        Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2011.

     2. Thông qua thù lao và chi phí hoạt động của HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2011 và kế hoạch năm 2012.

    3. Thông qua việc bổ sung thêm Ông Nguyễn Bình - Phó Tổng Giám Đốc làm thành viên HĐQT và bổ nhiệm Ông làm Tổng Giám Đốc Công ty Cổ phần thủy điện Sê San 4A.

     4. Thông qua việc lựa chọn đơn vị Kiểm toán cho năm tài chính 2012.

     5. Thông qua phương án tạm thời chia cổ tức.

     6. Ủy quyền cho HĐQT quyết định một số vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

     Sau gần 04 giờ thảo luận, Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua các nội dung trong chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2012. Đại hội đã nhất trí thông qua các nội dung và toàn văn Nghị quyết với tỷ lệ phiếu biểu quyết đồng ý cao, kết quả này đã chứng minh sự tin tưởng tuyệt đối mà các cổ đông dành cho tập thể Hội đồng quản trị và Ban điều hành Công ty Cổ phần thủy điện Sê San 4A.

Các cổ đông tham biểu quyết tại Đại hội

     Các cổ đông bày tỏ sự hài lòng vì sự nỗ lực của bộ máy điều hành và tập thể người lao động của Công ty đã vượt qua mọi khó khăn, trong bối cảnh nhiều doanh nghiệp phải vật lộn với nguy cơ thua lỗ có hoặc có thể phá sản. Công ty CP Thủy điện Sê San 4A  đã đạt được những kết quả to lớn, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ đối với nhà nước, đảm bảo lợi ích của các cổ đông, chăm lo tốt đời sống người lao động và tích cực trong các hoạt động giúp đỡ cộng đồng.

     Thay mặt đoàn Chủ tịch, ông Nguyễn Sinh – Chủ Tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty CP Thủy điện Sê San 4A đã phát biểu tổng kết Đại hội. Ông Nguyễn Sinh cùng đại diện ban lãnh đạo, HĐQT cam kết sẽ cùng tập thể người Lao động Công ty CP Thủy điện Sê San 4A tiếp tục giữ vững và phát huy lợi thế hiện có là một trong những Công ty hàng đầu tiên phong áp dụng công nghệ tiên tiến nhất trong lĩnh vực Thủy điện trong nước, tiếp tục hoàn thành thắng lợi các mục tiêu kinh tế kế hoạch, chỉ tiêu đề ra và được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Toàn cảnh ĐHĐCĐ 2012

Theo: Sesan4A
Tin mới hơn
Tin cũ hơn