Công bố Nghị quyết ĐHĐCĐ lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
Hiện đang có 196 văn bản