Nghị Quyết HĐQT lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
Hiện đang có 85 văn bản