Giấy Xác nhận - ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông năm 2014
Hiện đang có 196 văn bản