ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013
19-03-2015Ngày 25/04/2013 tại khách sạn Tre Xanh – Pleiku - Gia Lai, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 của Công ty cổ phần Thủy điện Sê San 4A đã được tổ chức long trọng theo đúng trình tự, thủ tục và luật định.…
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2012
15-10-2015Ngày 26/06/2012 tại khách sạn Tre Xanh – Pleiku - Gia Lai, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 của Công ty cổ phần Thủy điện Sê San 4A đã được tổ chức long trọng theo đúng trình tự, thủ tục và luật định.…
Điều lệ Công ty CPTĐ Sê San 4A
15-10-2015Điều lệ Công ty CPTĐ Sê San 4A
Báo cáo tổng hợp quyết toán dự án hoàn thành
15-10-2015Báo cáo tổng hợp quyết toán dự án hoàn thành