Biên bản ĐHĐCĐ và Nghị Quyết ĐHĐCĐ 2016
19-03-2015Biên bản ĐHĐCĐ và Nghị Quyết ĐHĐCĐ 2016
Báo cáo tài chính năm 2015
19-03-2015Báo cáo tài chính năm 2015
Báo cáo tình hình Quản trị công ty năm 2015
19-03-2015Báo cáo tình hình Quản trị công ty năm 2015
Báo cáo tài chính Quy IV năm 2015
19-03-2015Báo cáo tài chính Quy IV năm 2015
Chốt danh sách cổ đông hưởng quyền nhận chi trả tạm ứng cổ tức 2015
19-03-2015Chốt danh sách cổ đông hưởng quyền nhận chi trả tạm ứng cổ tức 2015
Báo cáo tài chính Quý III năm 2015
19-03-2015Báo cáo tài chính Quý III năm 2015
Chốt danh sách cổ đông thực hiện ĐK lưu ký tập trung
19-03-2015Chốt danh sách cổ đông thực hiện ĐK lưu ký tập trung
Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2015
19-03-2015Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2015
Báo cáo tình hình quản trị 6 tháng đầu năm 2015
19-03-2015Báo cáo tình hình quản trị 6 tháng đầu năm 2015
Bản thông tin tóm tắt công ty CP Thủy điện Sê San 4A
19-03-2015Bản thông tin tóm tắt công ty CP Thủy điện Sê San 4A
Công bố thông tin trên cổng điện tử UBCK nhà nước
19-03-2015Công bố thông tin trên cổng điện tử UBCK nhà nước
Báo cáo tài chính năm 2014
19-03-2015Báo cáo tài chính năm 2014