Báo cáo tình hình quản trị 6 tháng đầu năm 2015
19-03-2015Báo cáo tình hình quản trị 6 tháng đầu năm 2015
Bản thông tin tóm tắt công ty CP Thủy điện Sê San 4A
19-03-2015Bản thông tin tóm tắt công ty CP Thủy điện Sê San 4A
Công bố thông tin trên cổng điện tử UBCK nhà nước
19-03-2015Công bố thông tin trên cổng điện tử UBCK nhà nước
Báo cáo tài chính năm 2014
19-03-2015Báo cáo tài chính năm 2014
Công bố thông tin Báo cáo tài chính Quý I năm 2015
15-10-2015Công bố thông tin Báo cáo tài chính Quý I năm 2015
Bản thông tin tóm tắt Công ty CPTĐ Sê San 4A
15-10-2015Bản thông tin tóm tắt Công ty CPTĐ Sê San 4A
Đăng ký công ty đại chúng
15-10-2015Đăng ký công ty đại chúng
Báo cáo tài chính năm 2014
15-10-2015Báo cáo tài chính năm 2014
Công bố thông tin trên cổng điện tử UBCK Nhà nước
15-10-2015Công bố thông tin trên cổng điện tử UBCK Nhà nước
Nghị Quyết - Xử lý trách nhiệm TV HĐQT
15-10-2015Nghị Quyết - Xử lý trách nhiệm TV HĐQT